Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here are the latest updates for you


 
 1. CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo fire de morte ás Universidades públicas
 2. More Recent Articles
 3. Search fírgoa - universidade pública
 4. Prior Mailing Archive

CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo fire de morte ás Universidades públicas

CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo fire de morte ás Universidades públicas

A CIG considera que dito Real Decreto vai provocar miles de despidos de docentes, a exclusión do ensino superior dos estudantes de rendas máis baixas, desviar estudantes á privada, unha redución drástica da actividade investigadora e un aumento brutal da carga docente. De paso, arrasa as competencias autonómicas e a autonomía universitaria.

Fuxindo do debate parlamentar o goberno do PP aproba por Real Decreto-Lei un conxunto de medidas que supoñen un ataque frontal ao ensino e a investigación nas Universidades públicas.

1. Unha universidade con menos profesores, con grupos máis grandes e con menos investigación

Sen negociación parlamentaria nin sindical e invadindo competencias autonómicas imponse unha nova organización da xornada laboral ao profesorado universitario que aumenta nun terzo a carga docente, o que vai empobrecer radicalmente a docencia.

Esta normativa conduce a un modelo de universidade no que a actividade investigadora perderá moito peso no conxunto do profesorado e no que a docencia diminuirá en calidade ao impartirse a grupos máis masifi cados, con profesorado menos cualifi cado e desconectado da investigación. É un retroceso de máis de tres décadas.

 • Auméntase un terzo a xornada docente en xeral para todo o profesorado nas etapas iniciais de consolidación da vida académica, elevandoa a 32 ECTS, entorpecendo enormemente a posibilidade de realizar tarefas de investigación nunha etapa chave, o que acabará tendo consecuencias nefastas na producción científi ca e na propia carreira profesional.
   
 • A rixidez da regulación aprobada obriga a reformular as fórmulas de intensifi cación investigadora que viñan ensaiando algunhas universidades ao excluir encargos docentes inferiores aos 16 créditos ECTS.
   
 • Adóptase como único criterio para medir a investigación os sexenios que presentan serias asimetrías entre áreas de coñecemento e que especialmente en certos ámbitos teñen serios sesgos ideolóxicos e de control de escolas.
   
 • Tamén ten consecuencias moi negativas para todo o profesorado ao que circunstancias de conciliación familiar ou enfermidade poidan manter apartado temporalmente da actividade académica penalizándoos na súa reincorporación cun incremento do seu encargo docente.
   
 • Incorpora criterios incongruentes que revelan total improvisación ou descoñecemento como regular a adicación dos funcionarios e nin tan siquera mencionar aos contratados ou creando situacións paradoxais como que o profesorado titular con 3 sexenios poida verse penalizado cun aumento da carga docente promocionar a catedrático.

2. Unha universidade que exclúe ás rendas baixas e en competencia coas universidades privadas ao aumentar radicalmente as taxas universitarias

O RDL 14/2012 impón unha subida vertixinosa ás taxas universitarias de graos e masters -estimada nun 50%- que se fi xará en función dos custes das titulacións. Isto coloca os prezos das matrículas en sintonía cos prezos das universidades privadas e consolida unha vía de trasvase cara estas, xa iniciada cos numerus clausus xeneralizados que introduciron moitas titulacións adaptadas a Boloña.

(Datos do INE 2011: No total de alumnos a matrícula nas universidades públicas aumentou un 0.8% e as privadas un 7,8%. Nos alumnos de novo ingreso as universidades públicas aumentaron 10,7% e un 24.8% as privadas.).

Esta subida fará que as universidades públicas deixen de cumplir o papel de inclusión social, igualdade e motor do ascenso social. O novo sistema de cálculo das taxas en función dos custes das titulacións terá tamén consecuencias na elección de titulacións experimentais e técnicas e, en defi nitiva, na resposta ás necesidades da sociedade e o tecido produtivo.

3. Unha universidade sometida ao control externo e sen autonomía

O RDL 14/2012 consuma un auténtico golpe de estado á autonomía universitaria sometendo os seus orzamentos, titulacións e política de persoal ao control externo e impedindo toda renovación do seu cadro de persoal.

A Comunidade autónoma controlará os postos de novo ingreso que se propoñen. Establécese o sometemento das contratacións ás reglas en relación coa taxa de reposición de efectivos estatal e nas contratacións temporais á normativa básica estatal que actualmente as restrinxe aos supostos de necesidades urxentes e inaplazables. A taxa de reposición cero imposta para este ano e os vindeiros condena a unha severa e irracional reducción do persoal docente e de servizos.

Por todas estas razóns e por todas as agresivas e irresponsábeis medidas incluidas nos orzamentos do estado, en particular, a drástica reduzón de fondos para bolsas e para os diferentes programas de investigación, a CIG-Ensino chama a toda a comunidade universitaria a responder con contundencia as medidas adoptadas polo Goberno Central, coa colaboración cómplice e servil da Xunta de Galicia. Promoveremos, ademais das accións institucionais, unha movilización masiva e persistente da comunidade universitaria, en colaboración coas demais organizacións do PDI, PAS e estudantes, co obxectivo de parar esta agresión de tan graves consecuencias, realizada sen o máis mínimo aceno de negociación.

CIG, 25/04/12

ler máis
More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "fírgoa - universidade pública." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy


Your requested content delivery powered by FeedBlitz, LLC, 9 Thoreau Way, Sudbury, MA 01776, USA. +1.978.776.9498