Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here are the latest updates for yadmoshe@gmail.com


"the Seforim blog" - 1 new article

 1. New Seforim
 2. More Recent Articles
 3. Search the Seforim blog
 4. Prior Mailing Archive

New Seforim

New seforim
By: Eliezer Brodt
This is a list of new seforim and books I have seen around recently. Some of the titles are brand new others are a bit older. Due to lack of time I cannot comment properly on each and every work. I hope you enjoy!
 1. סידור רב עמרם גאון, מכון ירושלים, חלק ג סי' נו-קג, תפילות חול.
 2. מרדכי, שבת, על פי כ"י, מכון ירושלים, רצג עמודים
 3. ר"י מלוניל על מגילה, יבמות, כתובת, מכון תלמוד הישראלי
 4. האמונות והדעות לרבנו סעדיה גאון, עם ביאור דרך אמונה לר' דוד הנזיר, חלק א, שצב עמודים, כולל מבוא ופתיחה כללית לרס"ג.
 5. לוי חן לר' לוי בן אברהם, מעשה מרכבה, מכ"י, ההדיר והוסיף מבוא והערות חיים קרייסל, האיגוד למדעי היהדות, 330 עמודים , [כרך שלישי מתוך החיבור] [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 6. פירוש השר דון יצחק אברבנאל על מסכת אבות, ע"י אורן גולן ור' משה צוריאל, כולל הקדמה ומפתחות 422 עמודים.
 7. חידושי מהר"ל מפארג, שבת, על פי כ"י ודפוס ראשון, מכון ירושלים
 8. חידושי מהר"ל מפארג, עירובין, על פי כ"י ודפוס ראשון, מכון ירושלים
 9. ר' בנימין סלניק, בעל שו"ת משאת בנימין, על ה' הדלקות נרות, נדה, חלה. חיבר באידיש ועכשיו תרגמו לעברית, זכרון אהרן, 271 עמודים.
 I will hopefully review this work shortly.
 1. ר' חיים עובדיה, [תלמיד רבינו אליהו המזרחי], באר מים חיים, עץ חיים בעניני סעודה וברכת המזון, מקור חיים ביאור סדר קריאת שמע שעל המטה, כולל מבוא וחידושים על הש"ס מכ"י, שב עמודים.
 2. שרידי תשובות מחכמי האמפריה הענת'מאנית, ב' חלקים, מהדיר שמואל גליק, [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 3. ר' אלחנן חפץ מפוזנא, קרית חנה על מסכת אבות, נדפס לראשונה בפראג שע"ב, כולל מבוא, מ"מ תיקונים הארות והערות ע"י ר' שלום דזשייקאב, קע+ מ עמודים [מצוין].
 4. ספרי ר' נתן נטע הנובר, שערי ציון\ טעמי סוכה על פי דפוס ראשון ושני, תשע"ב עם מבוא.
 5. ר' עמנואל חי ריקי, חזה ציון, תהלים, ב' חלקים
 6. ר' יוסף חיים בן סאמון, שו"ת עדות ביהוסף, דפוס חדש
 7. ר' יעקב עמדין, עץ אבות על מסכת אבות, [דפוס יפה], רב + 30 עמודים, כולל פ' על מסכת אבות לר' צבי הירש ברלין ופרקי אבות ע"פ סידור בית תפילה לר' זלמן הענא.
 8. ר' דוד אופנהיים, יד דוד על התורה וספרו ילקוט דוד, מכתב יד, מכון בית אהרן וישראל, רעג עמודים
 9. אבן שלמה, גר"א, רעח עמודים
 10. הגדה של פסח עם פירוש הגר"א, עם תיקוני גירסא מדפוסים קדמונים בוספת מראה מקומות מקורות וביאורים, ע"י ר' חנן נובל, קפב +צח עמודים
 11. ר' שלמה חעלמא, שלחן עצי שטים, על ה' שבת, יום טוב וחול המועד, דפוס יפה עם מאות הערות מאת ר' צבי קראוס, תרע עמודים  [מצוין, ניתן לקבל דוגמא]
 12. ביאורי הרמ"מ משקלאוו על ספר הפליאה, מכון הגר"א, קנג עמודים + פקסמיליה של הכ"י
 13. ר' שמשון נחמני, תולדות שמשון על מסכת אבות [בעל זרע אברהם] עם גבורת שמשון כולל שו"ת, תפילות, שירים קינות ואגרות מכ"י, [וגם מכתבים בינו והאור החיים הקדוש] [מצוין], שס +קכו עמודים.
 14. שו"ת מגידות לבעל פרי מגדים, כרך חדש מכ"י.
 15. ר' יעקב מליסא, בעל נתיבות המשפט, נחלת יעקב\ אמת ליעקב\ דרשות מהר"י מליסא, על פי כ"י, מכון ירושלים, תקפד עמודים
 16. דרשות המגיד מהוראדנא, ר' אריה לייב בערשטיין, מכ"י, מכון שובי נפשי, שלז עמודים
 17. ר' חיים סופר, בעל המחנה חיים, תהלים עם פירוש שערי חיים, כולל המון הוספות, השלמות ותקינוים, תתקצח עמודים
 18. ר' מרדכי רוזנבלאט, הדרת מרדכי על התורה, מכ"י, בראשית, מכון משנת ר' אהרן, תקי עמודים [מצוין].
 19. ר' מלכיאל טננבוים, דברי מלכיאל, חלק ח, חידושים והערות על מסכתות הש"ס והדרנים לסיומי מסכתות, [מופיע לראשונה מתוך כ"י] מוסד רב קוק, ש עמודים
 20. שו"ת פנים מאירית, חלק א [ב' חלקים] עוז והדר
 21. ר' יעקב צמח, זר זהב על שלחן ערוך או"ח, עד סימן רמא, נדפס לראשונה מכתב יד, תמו עמודים
Although it's about time this important work was printed it’s a shame the editor did not include any sort of introduction of the importance of this work.
 1. חידושי הגאון מסוסנוביץ, ר' שלמה שטענצל, בית שלמה, מכתב יד, קהלת שלמה [נדפס לראשונה בתרצ"ב], אוסף חשוב,  רמד + קנה עמודים
 2. ר' צבי הירש שלעז, סימן כד, פירושים וביאורים לבאר הפסוקים בסימן כד שבחומש בראשית, אודות כדה של רבקה אמנו ונישואיה ליצחק אבינו ע"י אליעזר עבד אברהם עם מ"מ והערות של המו"ל ר' משה היבנר, קנד עמודים
 3. ר' יוסף חיים בעל ספר בן איש חי, שו"ת תורה לשמה, מכתב יד קדשו,  כולל הערות ומבוא מקיף על הספר, מכון אהבת שלום, תרפח עמודים.
This work is beautifully produced. They do a great job of proving that the Ben Ish Chai wrote this work. I am not sure why they do not add the proofs based on the computer programs of Professor Moshe Koppel. One question not dealt with in this fancy introduction is why the Ben Ish Chai wrote, the work in such a manner.
 1. ר' יוסף אליהו הענקין, שו"ת גבורות אליהו, א, על שו"ע, אורח חיים, שעג עמודים [מצוין], [ניתן לקבל דוגמא]
 2. חומש דברים עם פירוש מעט צרי על תרגום אונקלוס
 3. ר' חיים שמואלביץ, שיחות מוסר-חכמת חיים, שנת תשי"ז-תשכ"ט, שכ עמודים.
 4. ר' חיים קניבסקי, טעמא דקרא, הוצאת חמישית, תכז עמודים
 5. ר' עובדיה יוסף, חזון עובדיה, תרומות ומעשרות, שיח עמודים
 6. ר' אפרים דוב לנדא, זכר דבר
 7. ר' אורי טיגר, דרכה של תורה, הלכות מלמדים ותלמוד תורה [כעין משנה ברורה], קע עמודים
 8. ר' חיים לרפלד, קונטרס דרך תורה, שו"ת מר' חיים קניבסקי בעניני מצות תלמוד תורה, קלה עמודים
 9. ר' ישראל גרינבוים, לאוקמי גירסא, חגיגה, תיקונים והוספות ברש"י עם הערות, מח עמודים
 10. ר' יצחק שילת, במסילה העולה, סוטה
 11. ר' יצחק שילת במסילה העולה, גיטין
 12. ר' ישראל רוטנברג קהל ישראל, פירוש על שו"ע אהע"ז, הל' פו"ר ואישות, [כעין משנה ברורה] רנד עמודים
 13. ר' אברהם טטרואשילי, דלתי תשובה, על הלכות תשובה להרמב"ם, שה עמודים [כעין משנה ברורה].
 14. ר' דוד אריה מורגנשטרן, פתחי דעת, הלכות נדה, [הלכות נדה לפרטיהן עם מקורות הדינים והכרעות הפוקסקים, ובו נתבררו בהרחבה צדדי המציאות וההלכה בנידונים רבים], 397 עמודים.
 Worth noting is the introduction of this work where the author, Rabbi Morgenstern one of Rav Elyahsiv's main students, talks about being careful about relying on the Pesakyim quoted in the name of R Elyahsiv in various recent works.  
 1. ר' מיכל זילבר, בים דרך, מאמרי עולם חלק ב, תו עמודים
 2. ר' מנחם גיאת, חוקת עולם, אוצר דיני ובחוקותיהם לא תלכו, תקלו עמודים [אוסף חשוב]
 3. ר' מנחם שלנגר, אהבת איתן, עבודת האמונה והבטחון, ביאור עיקרי האמונה בהנהגת ה' ,349 עמודים
 4. ר' שמשון מאוסטרופוליא, ניצוצי שמשון\זיו שדי, [מפי כתבו בספריו הנדפסים ובכתבי יד] נאסף ע"י ר' אברהם בומבך, [תוספת מרובה ממהדורות קודמות], רצח + נט +מו עמודים
 5. אנציקלופדיה תלמודית כרך לא [כלים-כפה]
 6. ר' מרדכי גיפטר, שמחת מרדכי, קובץ מאמרים וחידשי תורה, תפט עמודים
 7. ר' פנחס הירשפרונג, ניצוצי אש פנחס, רלד עמודים
 8. ר' ישראל דרדק, האלולים קודש לה',  אסיפת דינים ומנהגים לחודש אלול ימי הרחמים והרצון, שיג עמודים.
 9. הליכות אבן ישראל, מתורת רבינו ר' ישראל יעקב פישר, מועדים, פסח-תשעה באב, תמט עמודים
 10. ר' אברהם גנחובסקי, בר אלמוגים, בעניני ברכות,  תתקכא עמודים [!]
 11. כל המתאבל עליה הלכות בין המצרים, ר' יוסף מרדכי פאק, תרלא עמודים [ערוכים על הסדר החל במקורות חז"ל דרך ראשונים ואחרונים עד פסקי זמנינו].
 12. אוצר מנהגי עדן, ר' משה מנחם, מנהגי תימן, שכו עמודים + מפתחות 27 עמודים
 13. ר' מרדכי ויס, מעינם של אבות על מנהגי מצבות, קסד עמודים
 14. קונטרס ישועות יוסף, שיחות ומאמרים מאת הגה"ח רבי יוסף ציינווירט זצללה"ה [כולל צואה שלו], נו עמודים.
 15. ר' יצחק דרזי, שבות יצחק, בגדרי מעשה ופסיק רישיה בטכנולוגיות החדשות,
 16. ר' משה טוביאס, עשה לך רב, הלכה ואקטואליה לבית היהודי, רסז עמודים
 17. כתבוני לדורות, קובץ אגרות וכתבים ממרן הגאון רבי יוסף של' אלישיב זי"ע, שמה עמודים
 18. קובץ הערות על התורה והמועדים ממרן הגאון רבי יוסף של' אלישיב זי"ע, 443 עמודים
 19. קובץ הלכות, פסקי מורנו הגאון רבי שמואל קמנצקי, חג הסוכות, תלב עמודים
 20. קובץ הלכות, פסקי מורנו הגאון רבי שמואל קמנצקי, ימים נוראים, תקיט עמודים
 21. ר' משה הררי, קונטרס קדושת השבת, הלכות חמשל בשבת וביום טוב, ב' חלקים
 22. ר' שמואל אויערבאך, אהל רחל, מועדים, רנח עמודים
 23. אגרות וכתבים ממרן רבינו המשגיח, רבי שלמה וולבה, חלק שני, שעה עמודים [מלא חומר מעניין]
 24. יום ההולדות ומשמעותו, מקורות, הליכות והנהגות סגולת היום ומעלתו, קפג עמודים
 25. ר' משה קראסנער, קונטרוס סוד ליראיו, לבאר וללבן ענין יצירת דברים מן היפוטש וענין שינוי הטבעים על פי דברי חז"ל כמבואר בש"ס ובדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, פד עמודים
 26. ר' שלמה אבינר, נר באישון לילה, אמונות תפלות לאור התורה והמדע, 460 עמודים
 27. ר' משה יגודיוב, ור' נתן הירש, משיבת נפש, ענייני קירוב רחוקים באספקלריית חז"ל ובמשנת רבותינו הראשונים והאחרונים, תסד עמודים
 28. ר' שמעון ללוש, נשמע קולם, קבלה והלכה, קלח עמודים. This work is a defense of R' Ovadiah Yosef Shitos on the subject.
 29. ר' יצחק שלזינגר, מאורות יצחק, פנינים ומאמרים בתורה מוסר והלכה [כולל חומר על קורות העיתים ולימד היסטוריה במבט של תורה], תקיא עמודים
 30. מחזור ווילנא, כתר מלכות, ראש השנה, מהדורה שניה
 31. הליכות המועדים, הלכות ארבעה מינים, עם תמונות, עוז והדר, רנג עמודים
 32. אוצר מפרשי ההושענות, מיוסד ומבואר על פי מקראות ומדרשי חז"ל\ ליקוט מקיף של ביאורים ופירושים מתוך ספרי ראשונים ואחרונים, מכון ירושלים, 608 עמודים [ניתן לקבל דוגמא]
 33. ר' שמואל כהן, קונטרס כרחם אב, בעניין יחס האב העמל בתורה לחינוך בני ביתו, לפרנסתם למשחק עמהם ועזרתו בבית, קב עמודים
ירחונים
 1. מוריה [ניתן לקבל תוכן]
 2. אור ישראל גליון סז
 3. קובץ עץ חיים גליון יט
 4. קובץ עץ חיים גליון כ
 5. קובץ היכל הבעש"ט, גליון לה
 6. ירושתנו ספר שביעי, [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 7. ישורון גליון כח [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 8. ישורון גליון כט [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 9. המעין גליון 206
 10. המעין גליון 207
 11. קובץ אסיפת חכמים, קובץ יב –באיאן
 12. עלי ספר כג
 13. סידרא,  כז-כח
 14. גנזי קדם ט
מחקר וכדומה
 1. תוספות רמב"ן לפירושו לתורה, שנכתבו בארץ ישראל, יוסף עופר יהונתן יעקבס, 718 עמודים. [ראה כאן]
 2. גנזי יהודה, אוסף גנזים מגדולי הדורות במאות שנים האחרונות רובם רואין עתה אור הדפוס בפעם הראשונה, כולל מבוא מקיף על כל הכ"י מאת ר' יחיאל גולדהבר, 323 עמודים [מצוין].
 3. ספר הודו, ד, שני חלקים, מכתבים של חלפון הסוחר עם המשורר ר' יהודה הלוי, כולל ניתוח חשוב של כל המכתבים מאת מרדכי עקיבא פרידמן [מצוין], מכון יד בן צבי.
 4. אמנון בזק, עד היום הזה, ידיעות ספרים, שאלות יסוד בלימוד תנ"ך [מלא חומר חשוב],  470 עמודים.
 5. היא שיחתי, על דרך לימוד התנ"ך, ישיבות הר עציון והוצאת קורן, 264 עמודים [מלא חומר מעניין].
 6. תמיר גרנות אמונה ואדם לנוכח השואה, ב' חלקים, [ראה כאן] ישובות הר עציון.
 7. ר' מרדכי פגרמנסקי, תולדותיו, 592 עמודים. [מצוין] A must for any Telzer.
 8. ר' מרדכי בלזר, רבי איצלה מפטרבורג, הליכותיו בקודש ומשנתו של גאון התורה חכם המסור מרק רבי יצחק בלאזר זצוקללה"ה, 736 עמודים.  I did not have time to read much of this book but I must say the pictures are beautiful.
 9. תרביץ שנה פא תשע"ג, ליעקב מנחה היא שלוחה, קובץ מאמרים מוגש לפרופסור יעקב זוסמן, 470 עמודים, [ניתן לקבל תוכן העניינים]. [מצוין]
 10. מתרדמת הגנזים לארון ספרים, מאה וחמישים שנה למקיצי נרדמים,  נדפסה במאה וחמישים עותקים,  62 עמודים [ניתן לקבל תוכן העניינים]
 11. ר' יצחק גיבלטר, יסודר יסרני, על מסירות נפש בקיום התורה בגטו קונבנה [כולל חומר על הריגת ר' אלחנן וסרמן הי"ד,  דבר אברהם, ור' אברהם גרודז'ינסקי ועוד], 675 עמודים, [ניתן לקבל דוגמא].
 12. אור יקרות, קשרי הידידות בין רבי שלמה אלישוב זצ"ל, מחבר הספר לשם שבו ואחלמה ומרן הראי"ה קוק, 105 עמודים
 13. ר' צבי ויספיש, גדולה שמושה, עובדות משקידתו והתמדות המופלאגה של מו"ר מרן רבנו יוסף שלו' אלישיב זיע"א, תשט עמודים
 14. השקדן, חלק ג, הפסק והמנהיג, על ר' אלישיב זצ"ל תשמ"א-תשע"ג, 286 עמודים
 15. שמא יהודה פרידמן, לתורם של תנאים, אסופות מחקרים מתודולוגיים ועיוניים, ביאליק, 534 עמודים [מצוין], [ניתן לקבל תוכן העניינים].
 16. ר' יואל משה סלומון פועלו ותולדותיו, תקצח-תרעג [על פתח תקוה], 525 עמודים
 17. ר' אהרן רבינוביץ, רינת האמונה, האמונה התורנית והשתקפותה במדע הפסיכולוגיה, מוסד רב קוק 211 עמודים
 18. מפנקסו של עבד המלך, רשימות ורשמים מפנקסיו וכתביו של ר' שמואל הומינר, שנג עמודים
If you are interested in seeing how the custom to go to the Kotel for Birchat Kohanim on Chol Ha-moed started see pp.54-59 of this work.
 1. אברהם אופיר שמש, חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי הביניים והעת החדשה, פרמקולוגיה, היסטוריה והלכה [מצוין], הוצאת בר אילן,  655 עמודים.
 2. סדר עולם, שני חלקים, מהדורה פירוש ומבוא חיים מיליקובסקי, הוצאת יד יצחק בן צבי
 3. שירי שיש, כתובות מבתי החיים של פדובה 1529-1862 דוד מלכיאל, הוצאת יד יצחק בן צבי
 4. אורי ארליך, תפילת העמידה, נוסחי היסדורים בגניזה הקהירית שורשיהם ותולדותיהם, [מצוין] 387 עמודים,  הוצאת יד יצחק בן צבי
 5. רוני רייך, מקוואות טהרה בתקופות הבית השני המשנה ותלמוד, הוצאת יד יצחק בן צבי
 6. אלישה קימרון, מגילות מדבר יהודה, כרך שני החיבורים העבריים, הוצאת יד יצחק בן צבי
 7. כחלום יעוף וכדיבוק יאחז, על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים, מגנס
 8. סדקים על אחדות ההפכים הפוליטי ותלמידי הרב קוק, אבינועם רוזנק, רסלינג, 217 עמודים
 9. גוף ומיניות בשיח ציוני דתי החדש- יקיר אנגלנדר ואבי שגיא, הרטמן\כתר, 267 עמודים
 10. החידות הקיום, פר' משה טרופ, תורה ואבולוציה, 264 עמודים
 11. יוסף דן, תולדות תורת הסוד העברית, ט, 535 עמודים, מרכז זלמן שזר
 12. בינו שנות דור דור חלק ד, [ניתן לקבל דוגמה]
 13. הפיוט כצוהר תרבותי, חביבה פדיה, קיבוץ המאוחד [הרבה חומר על פיוטי אריז"ל ור' ישראל נגארה]
 14. איגרת רב שרירא גאון, מישור, שסח עמודים, [עם מבוא ותרגום לעברית]
 15. אוריאל רפפורט, בית חשמונאי, עם ישראל בארץ ישראל בימי החשמונאים, יד יצחק בן צבי, 499 עמודים.
 16. פאס וערים אחרים במרקו, בר אילן.
 17. נובהרדוק ב' חלקים תולדות הסבא מנובהרדוק וישיבות בית יוסף על אדמת פולין וליטא ובתפוצות
 18. קונטרס ספרים וסופרים ילקוט לשונות של חיבה ושבח על ספרים ועל מחבריהם אשר נאמרו ונכתבו על ידי גדולי ישראל, צב עמודים.
 19. הרב שלמה גורן, בעוז ותעצומות, אוטוביוגרפיה, בעריכת אבי רט, ידיעות ספרים, 366 עמודים
 20. גשר לעולם מופלא, מדי דברי בו ר' אפרים לונדנר, בנועם שיחו על פולין שלפני השואה, רטו עמודים
 21. ר' משה לוונטהל, שררה שהיא עבדות, סוגיות ברבנות הקהילה, 760 עמודים [ראה כאן]
 22. נר המערבי, תולדות חייו של מרן האור החיים הקדוש, תקצו עמודים
 23. יואל פלורסהיים, פירושי הרמב"ן לירושלמי, מבוא, מוסד הרב קוק, שסח עמודים
 24. ארץ ומלואה, חלק ב, מחקרים בתולדות קהילת ארם צובה (חלב) ותרבותה, מכון בן צבי, 250+ 62 עמודים.
One article of Interest in this collection is from Zvi Zohar called "And Artscroll created Aleppo in its Image: Aleppo as an Ultra- Orthodox community in the Book Aleppo City of Scholars." An earlier version of this appeared here.
English
 1. Haym Soloveitchik, Collected Essays, I, Littman Library, 336 pp.  
 2. Jeremy Brown, New Heavens and a New Earth, The Jewish Reception of Copernican Thought, Oxford Press, 394 pp.
 3. Sara Offenberg, Illuminated Piety: Pietistic Texts and Images in The North French Hebrew Miscellany, Cherub Press
 4. Aramaic Bowl Spells, Jewish Babylonian Aramaic Bowls, Volume one. Shaul Shaked, James Ford and Siam Bhayro, Brill books, 368 pp.
 5. Avrohom Reit, Zeh Kaporosi, The Custom of Kaporos, History Meaning and Minhag, Mosaica Press, 163 pp.
 6. Memoirs by Esther Carlebach, Lost not forgotten,  255 pp.
 7. Hakirah, 15
 8. Yitzhak Meitlis, Excavating the Bible, New Archaeological Evidence for the Historical Reliability of Scripture, 397 pp.
 9. Rabbi Pesach Falk,,  The laws of Shabbos, 1, 443 pp.
 10. Rabbi Dovid Braunfeld, Dvar Yom, An in-depth Explanation of the Luach based on Achronim, Earlier and Present day minhagim and Astronomical facts, Israel Book Shop, 472 pp.
 11. Rabbi Moshe Walter, The Making of a Halachic Decision, Menucha Publishers, 231 pp.
 12. Rabbi Warburg, Rabbinic Authority, The vision and the Reality, Urim Press 341 pp.
 13. Rabbi Yosef Kushner, Commerce and Shabbos, The laws of Shabbos as they apply to today's High tech Business world, Feldheim, 352 pp. + 78 pp.
 14. Rabbi Francis Rabbi Glenner, The Laws of Eruv, Israel Book Shop 353 pp.
 15. Rabbi Elozor Reich, A treasure of Letters, A yeshiva Bochur's Fascinating Firsthand description of the World of Torah and Chassidus in Eretz Yisroel in the Early 1950's. Israel Book Shop 199 pp. [See here and here]
 16. Moses Maimonides and his practice of Medicine, Edited by Kenneth Collins, Samuel Kotteck and Fred Rosner.
 17. Rabbi Avigdor Miller's, A Divine Madness, Defense of Hashem in the Matter of the Holocaust, 273 pp.

Of course there is much to say about this work but I saw an interesting comment in his nephew and student Rabbi Yisroel Milller's work, In Search of Torah Wisdom in his chapter on Remembering the Holocaust (p. 391). " Does anyone today suggest that the Holocaust came about because of the sins of European Jewry? And if there are Talmidei Chachamim who do so suggest can you imagine the reaction if a Holocaust memorial was set aside with that theme?"
     
Email to a friendArticle SearchView commentsTrack comments


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "the Seforim blog." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy


Your requested content delivery powered by FeedBlitz, LLC, 9 Thoreau Way, Sudbury, MA 01776, USA. +1.978.776.9498